İslam Meşşâî Felsefe Geleneğinde Metodik İlkeler ve Değeri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.76

Anahtar Kelimeler:

Method, Methodical Principles, Peripatetic Philosophy, Acquiring Knowledge, Ta’wil, Metot, Metodik İlkeler, Peripatetik Felsefe, Bilgi Edinme, Te’vil

Özet

Metot ile gerçek bilginin elde edilmesi arasında mutlak bir ilişki vardır. Dolayısıyla gerçek bilgiyi keşfetmek ve bu konuda istenilen neticeye ulaşmak, metot ile ilgili bazı ilkelerin varlığını zorunlu kılar. Bu sebepledir ki her filozof düşüncesini sistematik bir tarzda inşa ederken belli başlı metodik ilkeler çerçevesinde hareket eder. Benzer şekilde, İslam Meşşâî felsefe geleneğine mensup Kindî, Farabî, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi düşünürler de metot ile ilgili bazı ilkeleri esas almışlardır. Felsefî düşünce sistemlerini ise benimsedikleri ilkelere bağlı kalmak suretiyle inşa etmişlerdir. Bu çalışmada öncelikle metot kavramı ele alınıp, metodun bilgi edinme sürecindeki önemi üzerinde durulacaktır. İsimleri zikredilen Meşşâî filozofların gerçek bilgiye ulaşmak için hangi ilkeleri esas aldıkları incelenecektir. Onların benimsemiş oldukları söz konusu ilkelerin günümüz açısından ifade ettiği anlam ve öneme işaret edilecektir.

İndir

Yayınlanmış

28.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sözen, K. (2021). İslam Meşşâî Felsefe Geleneğinde Metodik İlkeler ve Değeri. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(1), 27–45. https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.76

Sayı

Bölüm

Makaleler