Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî Tefsirinde Temel Kaynaklarına Yönelttiği İtirazlar

Yazarlar

  • Selim Güzel Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.84

Anahtar Kelimeler:

Molla Gürâni, Tefsir, Gâyetü’l-Emânî, Tenkit

Özet

İslâmî ilimlerin hemen hemen her alanında eserler kaleme almış olan Molla Gürânî (ö. 893/1488), Anadolu’ya geldikten sonra Hanefî mezhebine geçmiş ve müderris olarak tayin edilmiştir. Sonrasında Şehzade Mehmed’in hocalığı görevine getirilen Gürânî, Fatih döneminde şeyhülislamlık makamında yer almış ve imparatorluğun hukukî anlamda birçok açıdan yeni bir döneme girmesini sağlamıştır. Birçok ilimde öne çıkmış olan Molla Gürânî çeşitli alanda eserler ortaya koymuştur. Tefsir, hadis, usul, fıkıh, kıraat, nahiv ve belâgat gibi ilimlerde temayüz eden Gürânî, bu alanların her birinde özgün eserler telif etmiş ve bu eserlerinin hemen hemen hepsinde tenkitçi kişiliğini konuşturmuştur. Bu eserler arasında öne çıkan eseri ise Gâyetü’l-emânî başlıklı tefsiridir. Bütün klasik tefsirlerde yer alan temel özelliklere haiz olan bu tefsirde Gürâni, âyetleri sarf, nahiv ve belâgat açısından incelemiş; kendisinden önce yazılan tefsir, gramer, hadis, fıkıh, kelam vd. alanlara ait kaynaklardan alıntılar yapmış ve yaptığı alıntıların bir kısmını ciddi tenkite tabi tutmuştur. Tüm bunları göz önüne aldığımızda şunu söylebiliriz ki Gürânî, kendi çağdaşları arasında özgün tefsir ve tenkit anlayışına sahiptir. Makalede, Gürânî’nin tenkit üslûbu, bu çerçevede Gâyetü’l-emânî tefsirinin rivayet ve dirayet özellikleri incelenmiş ve eserin muhtevasına dair detaylara yer verilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

15.07.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Güzel, S. (2021). Molla Gürânî’nin Gâyetü’l-Emânî Tefsirinde Temel Kaynaklarına Yönelttiği İtirazlar. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(2), 167–184. https://doi.org/10.36657/ihcd.2021.84

Sayı

Bölüm

Makaleler